آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 22 تیر 1396 06:54

 

 
اعضای هیئت علمی گروه پزشکی هسته ای

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

پست الکترونیک

سمت

رزومه
دكترسيد رسول زكوي استاد - پزشکی هسته ای

zakavir[at]mums.ac.ir

مدير گروه CV
دكتر وحيد رضا دباغ كاخكي دانشیار -  پزشکی هسته ای

dabbaghvr[at]mums.ac.ir

معاون آموزشی

CV
 دکترکامران آریانا  استادیار -  پزشکی هسته ای

aryanak[at]mums.ac.ir

-
 CV
دکتررامین صادقی دانشیار -  پزشکی هسته ای

sadeghir[at]mums.ac.ir

 

-  CV
دكترمهدي مؤمن نژاد استادیار -  فیزیک پزشکی

momennezhadm[at]mums.ac.ir

 

فیزیست
 CV
دکتر کیوان صدری استاديار - راديوفارماسي

sadrik[at]mums.ac.ir

 

رادیوفارماسیست
 CV
دکترنرجس خاتون آیتی  استادیار - پزشکی هسته ای

 ayatin[at]mums.ac.ir

 مسئول آموزش دستياران
 CV
دکتر مجید درودی استادیار - پژوهشی

darroudim[at]mums.ac.ir

-  CV