مدیریت گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر سید رسول زکوی
تحصيلات: دکتری تخصصی پزشکی هسته ای
سمت/ رتبه: استاد
پست الكترونيك: Zakavir[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان قائم(عج)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
تلفن تماس: 05138012799