معاونت گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر وحیدرضا دباغ کاخکی
تحصيلات: دکتری تخصصی پزشکی هسته ای
سمت/ رتبه:

دانشیار

معاون آموزشی گروه پزشکی هسته ای

پست الكترونيك: dabbaghvr[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان قائم(عج)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)