آدرس: مشهد-خیابان احمدآباد-بیمارستان قائم-طبقه منهای یک-بخش پزشکی هسته ای  
  پذیرش بخش پزشکی هسته ای-اسکن : 05138012780  
 

پذیرش پزشکی هسته ای-تیروئید: 05138012202

 
 

دفتر مدیر گروه: 05138012799

 
 

مرکز تحقیقات و دفتر مجله: 05138400494

 
 

 ناظم فنی بخش: 05138012797

 
 

کد پستی: 91766-99199