معرفی رشته تحصیلی

  معرفی رشته تحصیلی  
 

پزشکی هسته ای یک رشته تخصصی پزشکی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو به تشخیص و درمان بیماری های مختلف اقدام میکند.در این رشته، پزشکان علاقه مند پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، تحت آموزش تخصصی به مدت 4 سال قرار میگیرند تا به عنوان متخصص پزشکی هسته ای اجازه فعالیت داشته باشند. 

1-ارائه آموزش پزشكی هسته ای به  دانشجويان پزشكی، دانشجويان پيراپزشكی، دستياران گروههای مختلف از جمله قلب ، راديولوژی، راديوتراپی،فلوهای غدد درون ريز،نفرولوژی،قلب و...

2- تربيت متخصصين پزشكي هسته ای

3- ارائه خدمات تشخيصي  و درماني پزشكي هسته ای

4- انجام پژوهشهای باليني ،علوم پايه و بين رشته اي  براي ارتقاء اقدمات تشخيصي درماني پزشكي هسته ای