تاريخچه گروه

تاریخچه گروه
 

 اولین دستگاه پزشکی هسته ای در سال 1358 و به همت جناب آقای دکتر امیرشیبانی در بیمارستان قائم نصب و راه اندازی شد که اقدامات محدودی را در زمینه اسکن تیروئید و کبد و طحال و مغز انجام می داد. با توجه به اینکه این دستگاه یک اسکنر خطی بود و امکان تصویربرداری پیشرفته را نداشت خیلی زود فقط محدود به تصویربرداری از تیروئید شد.

در سال 1371 اولین متخصص پزشکی هسته ای جناب آقای دکتر سیدرسول زکوی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شروع به کار نمود و بخش فوق اقدامات بیشتری را مانند ید درمانی برای پرکاریهای تیروئید و تشکیل درمانگاه کانسر تیروئید انجام داد.

در سال 1376 بخش جدید پزشکی هسته ای در بیمارستان امام رضا ایجاد و در همان سال اولین دستگاه گاماکمرا در استان خراسان در همین مرکز نصب شد. در سال 1378جناب آقای دکتر کامران آریانا، در سال 1382 دکتر وحیدرضا دباغ کاخکی و در سال  1385 و نیز دکتر رامین صادقی به گروه پیوستند.

در سال 1386 اولین پذیرش دستیاری پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغازشد و در سال 1387 گروه پزشکی هسته ای تشکیل گردید. همچنین در سال 1389جناب آقای  دکتر مهدی مومن نژاد به عنوان متخصص فیزیک پزشکی هسته ای و جناب آقای دکتر کیوان صدری به عنوان متخصص داروسازی هسته ای به گروه پیوستند.