چشم انداز


تبديل شدن به برترين مركز آموزشي پژوهشي و درماني پزشكي هسته اي در منطقه تا سال 1410