اهداف گروه


1- ارائه آموزش پزشكی هسته ای به  دانشجويان پزشكی، دانشجويان پيراپزشكی، دستياران گروههای مختلف

از جمله قلب ، راديولوژی، راديوتراپی،فلوهای غدد درون ريز،نفرولوژی،قلب و...

2- تربيت متخصصين پزشكي هسته ای

3- ارائه خدمات تشخيصي  و درماني پزشكي هسته ای

4- انجام پژوهشهای باليني ،علوم پايه و بين رشته اي  براي ارتقاء اقدمات تشخيصي درماني پزشكي هسته ای