مقررات

 

 - گروه هر ماه یک جلسه برگزار و به نامه های رسیده و موارد مربوط به گروه رسیدگی می کند.
 - برنامه جلسات گروه در اول هر سال و زمان دقیق برگزاری جلسات و دستور جلسه حداقل سه روز قبل از برگزاری توسط پست الکترونیکی به اطلاع اعضای گروه می رسد.
 - در تمام جلسات صورت جلسه ای تهیه و به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه می رسد.
 - یک کپی از صورتجلسات گروه به معاونت محترم آموزشی و یک کپی به ریاست محترم دانشکده پزشکی ارسال می شود.
 - حضور به موقع همه اعضای گروه در جلسات الزامی است.
 - غائبین جلسات گروه در صورتجلسه گروه ثبت می شود.